dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot


כתיבת נהלים לארגון

נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המשקף מדיניות ומגדיר דרכי ביצוע.
הנוהל משמש גם תקן בקרה לתהליך.

הנוהל מורכב בדרך כלל מהפרקים הבאים:

נתונים מזהים כמו:
שם קובץ הנהלים
שם הנוהל
מספר הנוהל
תפוצה לפעולה
תפוצה לידיעה
נספחים
אסמכתאות

מבוא
רקע
יעדים

מדיניות
יוזמה
הגדרת מושגים
הגדרת יעדים
סמכויות
הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל
אישור

תהליך
הגדרת אחריות ביצוע
עיתוי
הטפסים הקשורים
דיווח
שלבי ביצוע

בקרה
החותם על הנוהל ותוארו
אחריות בקרה
תהליך הבקרה
אמצעי הבקרה
מעקב
עדכון

פעילויות נוספות:

הטמעה של מערכות לניהול ופרסום נהלים
תהליכי עבודה

  • כתיבה
  • פרסום
  • שימוש

ביצוע כל השלבים דרך אבטחת איכות

חזרה לתחומי פעילות >


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©